Close

Blocks

Auraiya having 7 Blocks named Ajitmal, Bhagyanagar, Sahar, Bidhuna, Achalda, Erwakatra and Auraiya.

Block Details
POST Block Name  Mobile Number Email ID
BDO  Auraiya  9125779311 bdoaur@gmail[dot]com
BDO   Bhagaynagar  9719735181 bdobha@gmail[dot]com
BDO   Sahar  9219270867 bdoshar@gmail[dot]com
BDO   Achalda  9761550640 bdoacha@gmail[dot]com
BDO   Etwakatra  9415647680 bdoerw@gmail[dot]com
BDO    Bidhuan  9415647680 bdobid@gmail[dot]com
BDO    Ajitmal  9648769998 bdoaji@gmail[dot]com