Blocks

Auraiya having 7 Blocks named Ajitmal, Bhagyanagar, Sahar, Bidhuna, Achalda, Erwakatra and Auraiya.

Block Details
Name Block Name  Mobile Number Email ID
 Mr. Ashwani Kumar  BDO Auraiya  9125779311 bdoaur[at]gmail[dot]com
 Shrimati Shanti Yadav   BDO Bhagaynagar  9719735181 bdobha[at]gmail[dot]com
 Mr. Nityanand Tiwari   BDO Sahar  9219270867 bdoshar[at]gmail[dot]com
 Mr.Amar Singh Pal   BDO Achalda  9761550640 bdoacha[at]gmail[dot]com
 Mr.Saurab Srivastava   BDO Etwakatra  9415647680 bdoerw[at]gmail[dot]com
 Mr. Saurab Srivastava   BDO Bidhuan  9415647680 bdobid[at]gmail[dot]com
Karunakara Adeeb   BDO Ajitmal  9648769998 bdoaji[at]gmail[dot]com